Θεματα φυσικης 2011

65
vote

ΦΥΣΙΚΗ - Θεματα πανελληνιων εξετασεων -- Θεματα φυσικης 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η δύναμη που
αντιτίθεται στη κίνηση είναι της μορφής F αντ =–bυ, όπου
b θετική σταθερά και υ η ταχύτητα του ταλαντωτή,
α. όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης η περίοδος
μειώνεται.
β. το πλάτος διατηρείται σταθερό.
γ. η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται από το σχήμα και το
μέγεθος του αντικειμένου που κινείται.
δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.
Μονάδες 5
Α2. Σε αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται με
r
ταχύτητα υ , το διάνυσμα έντασης του ηλεκτρικού πεδίου
r
είναι E και το διάνυσμα έντασης του μαγνητικού πεδίου
r
είναι B . Θα ισχύει:
r r r r r r
Ε ⊥ Β, Ε ⊥ υ, Β || υ .
α.
r r r r r r
Ε ⊥ Β, Ε ⊥ υ, Β ⊥ υ .
β.
r r r r r r
Ε || Β, Ε ⊥ υ, Β ⊥ υ .
γ.
r r r r r r
Ε || Β, Ε || υ, Β || υ .
δ.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
Α3. Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει πλάγια στη
διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού και αέρα προερχόμενη
από το γυαλί. Κατά ένα μέρος ανακλάται και κατά ένα
μέρος διαθλάται. Τότε :
α. η γωνία ανάκλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία
πρόσπτωσης.
β. το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στον αέρα
μειώνεται.
γ. η γωνία διάθλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία
πρόσπτωσης.
δ. η προσπίπτουσα, η διαθλώμενη και η ανακλώμενη
ακτίνα δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
Μονάδες 5
Α4. Στην απλή αρμονική ταλάντωση
α. η δυναμική ενέργεια παραμένει σταθερή.
β. η ολική ενέργεια μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.
γ. η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή.
δ. η κινητική ενέργεια παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης
και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή
πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο
και στα υγρά και τα αέρια.
β. Στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις το φορτίο του πυκνωτή
παραμένει σταθερό.
γ. Ορισμένοι ραδιενεργοί πυρήνες εκπέμπουν ακτίνες γ.
δ. Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.
ε. Στην ελαστική κρούση δύο σφαιρών η κινητική
ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
ΘΕΜΑ Β
Β1. Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δύο
σύγχρονες σημειακές πηγές Π 1 και Π 2 , που δημιουργούν
στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα
πλάτους Α, συχνότητας f και μήκους κύματος λ. Ένα
σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται με
μέγιστο πλάτος 2Α. ∆ιπλασιάζουμε τη συχνότητα
ταλάντωσης των δύο πηγών. Το σημείο Κ ταλαντώνεται
τώρα με πλάτος
α. 2Α β. Α γ. 0
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β2. Ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας f. Με
μια δεύτερη ηχητική πηγή δημιουργούμε ταυτόχρονα
ήχο, τη συχνότητα του οποίου μεταβάλλουμε. Σε αυτήν
τη διαδικασία δημιουργούνται διακροτήματα ίδιας
συχνότητας για δύο διαφορετικές συχνότητες f 1 , f 2 της
δεύτερης πηγής.
Η τιμή της f είναι:
f1 + f 2 f −f
f1f 2
γ. 2 1
β.
α.
2 2
f1 + f 2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β3. ∆ύο σώματα, το Α με μάζα m 1 και το Β με μάζα m 2 είναι
διαρκώς σε επαφή και κινούνται σε λείο οριζόντιο
επίπεδο με την ίδια ταχύτητα υ. Τα σώματα
συγκρούονται κεντρικά με σώμα Γ μάζας 4m 1 , το οποίο
αρχικά είναι ακίνητο.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
Μετά την κρούση το Α σταματά, ενώ το Β κολλάει στο Γ
και το συσσωμάτωμα αυτό κινείται με ταχύτητα υ/3.
Τότε θα ισχύει:
m1 1
m1 m1
=2 = =1
α. β. γ.
m2 2
m2 m2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7)
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Το άκρο Ο γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που
εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ημιάξονα Οx, αρχίζει τη
χρονική στιγμή t 0 =0 να ταλαντώνεται με θετική ταχύτητα,
δημιουργώντας αρμονικό κύμα. Στο σχήμα απεικονίζεται το
στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t=1 sec.
Γ1. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υ και το
μήκος κύματος λ.
Μονάδες 6
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων
του μέσου.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
Γ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της
απομάκρυνσης ενός σημείου Σ του ελαστικού μέσου που
βρίσκεται στη θέση x Σ =1 m, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Να χρησιμοποιήσετε το μιλιμετρέ χαρτί στο τέλος του
τετραδίου.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
Η τροχαλία του σχήματος είναι ομογενής με μάζα m=4 kg και
ακτίνα R=0,5m. Τα σώματα Σ 1 και Σ 2 έχουν μάζες m 1 =2 kg
και m 2 =1 kg αντίστοιχα και βρίσκονται αρχικά ακίνητα στο
ίδιο ύψος. Κάποια στιγμή (t 0 =0) αφήνονται ελεύθερα.
Να βρείτε:
∆1. Το μέτρο της επιτάχυνσης που θα αποκτήσουν τα
σώματα Σ 1 και Σ 2 .
Μονάδες 7
∆2. Τα μέτρα των τάσεων των νημάτων.
Μονάδες 4
∆3. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας τη
στιγμή t=2 s.
Μονάδες 6
∆4. Την κινητική ενέργεια του συστήματος, τη στιγμή που το
κάθε σώμα έχει μετατοπιστεί κατά h=3 m.
Μονάδες 8
2
∆ίνεται: g=10m/s . Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως
προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της είναι
1 2
Ι= mR . Τα νήματα δεν ολισθαίνουν στην τροχαλία.
2
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
εξεταζόμενο μάθημα).
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
3.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Να χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ στο τέλος του τετραδίου.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το είπε...: Πανελληνιες Εξετασεις

Ετικέτες (tags): αποτελέσματα εξετασεων, αποτελέσματα πανελληνίων, αρχαια πανελλαδικες, εξετάσεις, ερωτησεις φυσικης, θεμα φυσικης, θεματα πανελληνιων, θεματα φυσικης, πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, προγραμμα 2011, προγραμμα πανελληνιων, φυσικη

Κατηγορία: Εφημερίδα

Λόγια σχετικά με "Θεματα φυσικης 2011"

 • Θεματα Φυσικής 2011

  θεματα φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα φυσικης,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,φυσικη πανελλαδικες

 • Θεματα Αρχαιων 2011

  Αρχαια Ελληνικα - Πανελληνιες εξετασεις 2011 - Θεματα Αρχαιων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ∆ιδαγμένο κείμενο

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια,αρχαια ελληνικα,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα αρχαιων,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Μαθηματικων 2011

  Θεματα μαθηματικών 2011 - Πανελλήνιες εξετάσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Βιολογιας 2011

  Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 -- Θέματα Βιολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα βιολογιας,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Μαθηματικα - θεματα εξετασεων

  Θεματα μαθηματικων 2001 -- Πανελλήνιες εξετάσεις, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θέμα εκθεσης - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

  Το είπε...: :εκθεση πανελληνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εκθεση πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα εκθεσης,θεματα εκθεσης,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Φυσικης 2012

  θεματα Φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2012

  tags : 2012,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα φυσικης,θεματα 2012,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,προγραμμα 2012,φυσικη πανελλαδικες