Ιστορια - Θέματα

44
vote

Ιστορία - Θέματα Πανελληνιες 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
Α1
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Το «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) οδήγησε στη σταδιακή
υποχώρηση του δυσμενούς κλίματος για τους υπόδουλους
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
β. Τον Απρίλιο του 1916 ο τούρκος βαλής Μεχμέτ Τζεμάλ
Αζμή Μπέη παρέδωσε τη διοίκηση της Τραπεζούντας
στον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη.
γ. Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής πολιτείας εργάστηκε
με ζήλο αλλά δεν απέδωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα
σημαντικό έργο.
δ. Η ευτυχής για την Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών
πολέμων έδωσε και στο Κρητικό ζήτημα την οριστική
λύση.
ε. Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα
πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, υπήρξε
μεγάλη.
Μονάδες 10
Α2
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Ελληνικό τυπογραφείο Τραπεζούντας
β. Σ.Ε.Κ.Ε.
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 15
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Β1
α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών
ομίλων, που συγκροτήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας
του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του δράση ο
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος; (μονάδες 5)
β. Ποιοι συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα,
το 1862; (μονάδες 5)
Μονάδες 10
Β2
Πώς εξελίχθηκε το Κρητικό Ζήτημα από την έκρηξη των
Βαλκανικών Πολέμων μέχρι τον Φεβρουάριο του 1913;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Γ1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στις βασικές ρυθμίσεις του
Συντάγματος του 1864.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνώτατος ἄρχοντας τοῦ κράτους ὁρίσθηκε ὁ βασιλιάς, στὸν ὁποῖο
ἀνατέθηκε ἡ νομοθετικὴ λειτουργία καθὼς καὶ στὴ Βουλή (ἄρθρ. 22),
μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ὑποβολὴ σχεδίων νόμων ἦταν
τόσο ὁ βασιλιὰς μέσω τῶν ὑπουργῶν ὅσο καὶ ἡ Βουλή, καὶ ὅτι ἡ
ψήφιση τῶν σχεδίων θὰ γινόταν ἀπὸ τὴ Βουλή, ἐνῶ ἡ κύρωση καὶ ἡ
δημοσίευσή τους, γιὰ νὰ γίνουν νόμοι, ἀπὸ τὸ βασιλιά (ἄρθρ. 36). Ἡ
Βουλὴ θὰ ἀπαρτιζόταν ἀπὸ βουλευτὲς οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκλέγονταν μὲ
ἄμεση, καθολική καὶ μυστικὴ ψηφοφορία, καὶ θὰ ἀντιπροσώπευαν
τὸ ἔθνος καὶ ὄχι μόνο τὴν ἐπαρχία ὅπου ἐκλέγονταν. Ἡ διάρκεια τῆς
βουλευτικῆς περιόδου καθορίσθηκε νὰ εἶναι τέσσερα χρόνια, καὶ ὁ
ἀριθμός τῶν βουλευτῶν ἀνάλογος μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς βουλευτικῆς
περιφέρειας (ἐπαρχίας), σὲ καμιὰ περίπτωση ὅμως, στὸ σύνολό του,
μικρότερος ἀπὸ 150 [...] .
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
∆εύτερο νομοθετικὸ σῶμα δὲν ἱδρύθηκε καὶ ἔτσι δὲν ἀναβίωσε ἡ
Γερουσία, ποὺ εἶχε καταργηθεῖ ἀπὸ τὴ Συνέλευση μὲ εἰδικὸ ψήφισμα
[...]
Ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ἀνατέθηκε στὸ βασιλιά, ὁ ὁποῖος θὰ τὴν
ἀσκοῦσε μέσω τῶν ὑπουργῶν, ποὺ ὁ ἴδιος θὰ διόριζε. Τὸ πρόσωπο
τοῦ βασιλιᾶ ἀναγνωρίσθηκε ἀνεύθυνο καὶ ἀπαραβίαστο [...].
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΓ ́: Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπὸ
1833 ὡς 1881, Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1977, σ. 237.
∆1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται, να αναφερθείτε
στις επιδράσεις που άσκησαν στον Νεοελληνικό Πολιτισμό
οι πρόσφυγες μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα (1922).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η έλευση των Μικρασιατών έδωσε ώθηση στην ελληνική
λογοτεχνία και την πλούτισε με νέα στοιχεία. Στο γλωσσικό
τομέα, η υιοθέτηση της δημοτικής από τους συγγραφείς και
ποιητές της περιόδου, όπως και η αποκλειστική χρήση της
από τις προσφυγικές μάζες, συνέβαλαν στην επικράτησή της
επί της καθαρεύουσας. [...].
Ο λαϊκός πολιτισμός, η μουσική, το τραγούδι, ο χορός, η
μαγειρική, η ενδυμασία, τα έθιμα των Μικρασιατών
πλούτισαν την ελληνική λαϊκή παράδοση. Στις εκφράσεις
αυτές του καθημερινού ανθρώπου δεν υπάρχουν στεγανά.
Έτσι και στην Μικρασία οι λαοί, πέρα από τα όποια
προβλήματα, συζούσαν ειρηνικά ανταλλάσσοντας ήθη,
τραγούδια και χορούς. Η ιδιαίτερη αυτή μουσικο-χορευτική
παράδοση από τα δυτικά παράλια, την Καππαδοκία, τον
Πόντο, έφθασε μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στα
χρόνια εκείνα το δημοτικό τραγούδι (συμπεριλαμβανομένου
και εκείνου των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας),
ως «εθνική» μουσική, απέκτησε βαρύνουσα σημασία [...].
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Αλλά και ο πιο ανεπτυγμένος, σε σχέση με την Ελλάδα,
αστικός πολιτισμός της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης
μεταφυτεύθηκε και προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες. Ο
πλούτος της λαϊκής μικρασιατικής μουσικής μεταφέρθηκε
στη μητρόπολη. Το σμυρναίικο τραγούδι (ο όρος καλύπτει
το αστικό τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη ως το
μικρασιατικό νότο) κυριάρχησε ως τα μέσα της δεκαετίας
του 1930 στη λαϊκή μουσική σκηνή της χώρας.
Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
1770-2000, 7 ος τόμος: Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940: Από την
Αβασίλευτη ∆ημοκρατία στη ∆ικτατορία της 4 ης Αυγούστου,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ. 98-99.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το είπε...: πανελλήνιες 2011

Ετικέτες (tags): 2011, αποτελέσματα εξετασεων, εξετάσεις, θεματα ιστοριας, θεματα πανελληνιων, ιστορία, Ιστορια θεωρητικης κατευθυνσης, Ιστορια πανελλαδικες, πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, προγραμμα 2011, προγραμμα πανελληνιων

Κατηγορία: Εφημερίδα

Λόγια σχετικά με "Ιστορια - Θέματα"

 • Θεματα Ιστοριας 2012

  θεματα Ιστορίας γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2012

  tags : αποτελέσματα εξετασεων,εξετάσεις,θεματα ιστοριας,θεματα πανελληνιων,ιστορία,Ιστορια θεωρητικης κατευθυνσης,Ιστορια πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Αρχαιων 2011

  Αρχαια Ελληνικα - Πανελληνιες εξετασεις 2011 - Θεματα Αρχαιων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ∆ιδαγμένο κείμενο

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια,αρχαια ελληνικα,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα αρχαιων,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Χημειας 2011

  Θεματα εξετασεων 2011 - Πανελληνιες εξετασεις χημειας - βιοχημειας ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,βιοχημεια,εξετάσεις,θεματα βιοχημειας,θεματα πανελληνιων,θεματα χημειας,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,χημεία,Χημεια πανελλαδικες

 • Βιολογια - Πανελληνιες 2011

  Θεματα Βιολογιας - Πανελληνιες εξετασεις 2011 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,βιολογια,Βιολογια θετικης κατευθυνσης,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Μαθηματικων 2011

  Θεματα μαθηματικών 2011 - Πανελλήνιες εξετάσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Φυσικής 2011

  θεματα φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα φυσικης,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,φυσικη πανελλαδικες

 • Θεματα Βιολογιας 2011

  Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 -- Θέματα Βιολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα βιολογιας,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων