Θεματα Χημειας 2011

41
vote

Θεματα εξετασεων 2011 - Πανελληνιες εξετασεις χημειας - βιοχημειας

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ A
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της:
Α1. Μια ουσία ορίζεται ως οξύ κατά Brönsted-Lowry, όταν
μπορεί:
α. να δώσει ένα ή περισσότερα Η +
β. να πάρει ένα ή περισσότερα Η +
γ. να δώσει ένα ή περισσότερα ΟΗ −
δ. να πάρει ένα ή περισσότερα ΟΗ − Μονάδες 3
Α2. Το pH ενός υδατικού διαλύματος ασθενούς βάσης Β
συγκέντρωσης 0,01 Μ σε θερμοκρασία 25 ο C μπορεί να είναι:
α. 2
β. 12
γ. 9
δ. 7 Μονάδες 4
Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Αν προσθέσουμε σε υδατικό διάλυμα ΗCl υδατικό
διάλυμα ΝaCl, η συγκέντρωση των ιόντων H 3 O + θα
ελαττωθεί.
β. Όταν σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 προσθέσουμε μικρή
ποσότητα ΚΟΗ χωρίς μεταβολή όγκου και σε σταθερή
θερμοκρασία, ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 θα αυξηθεί.
γ. Η προπανόνη αποχρωματίζει διάλυμα Br 2 σε CCl 4 .
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές
εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:
Μονάδες 6
Α5. Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών
μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους
συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Β
∆ιαθέτουμε 200 mL υδατικού διαλύματος ΝΗ 3 με
συγκέντρωση 0,1 Μ και pH =11 (∆ 1 ). Προσθέτουμε 0,02 mol
ΝΗ 4 Cl χωρίς μεταβολή του όγκου και προκύπτει διάλυμα ∆ 2 .
Β1. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού K b και τον βαθμό
ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα ∆ 1 .
Μονάδες 8
Β2. Να υπολογίσετε το pH και τον βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3
στο διάλυμα ∆ 2 .
Μονάδες 9
Β3. Στο διάλυμα ∆ 2 προσθέτουμε 200 mL υδατικού
διαλύματος KOH 0,1 Μ και προκύπτει διάλυμα ∆ 3 . Να
υπολογίσετε τη συγκέντρωση [ΟΗ − ] στο διάλυμα ∆ 3 .
Μονάδες 8
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ=25 ο C, όπου
Κ w = 10 −14 . Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να
γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους:
Το μόριο του DNA, εξαιτίας των ............... ομάδων που
περιέχει, είναι αρνητικά φορτισμένο.
Το κάθε μόριο του καλαμοσακχάρου προέρχεται από
τη συνένωση ενός μορίου .............. και ενός μορίου
.............. με απόσπαση ενός μορίου νερού.
Μονάδες 6
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στο
σωστό συμπλήρωμα της παρακάτω πρότασης.
Το ΑΤΡ:
α. χρησιμοποιείται ως μακροπρόθεσμη μορφή
αποθήκευσης ενέργειας.
β. θεωρείται ως το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου.
γ. περιέχει την πεντόζη δεοξυριβόζη (2- δεοξυ-D-ριβόζη).
δ. περιέχει μόνο μία φωσφορική ομάδα.
Μονάδες 3
Γ3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Η μελέτη της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης
στηρίζεται στη μέθοδο αποικοδόμησης κατά Edman.
β. Η καλσιτονίνη εκκρίνεται από τον θυρεοειδή αδένα
και ελαττώνει την περιεκτικότητα του πλάσματος
σε ασβέστιο.
γ. Σύμφωνα με το μοντέλο της επαγόμενης
προσαρμογής, το ενεργό κέντρο του ενζύμου έχει
συμπληρωματικό σχήμα ως προς το σχήμα του
υποστρώματος.
δ. Η γλυκόλυση πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα.
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης
Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους αριθμούς
της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει).
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ
α. Ορμόνες 1. Ακτίνη
β. Ένζυμα 2. Γλυκογόνο
γ. Πρωτεΐνες μυικού ιστού 3. Ωαλβουμίνη
δ. Αποθηκευτικές πρωτεΐνες
4. Ινσουλίνη
5. Ριβονουκλεάση
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται η μία αλυσίδα ενός τμήματος DNA
αλυσίδα α: 5′ATCCGCCATTTACCG3′
∆1. Να γραφεί η συμπληρωματική της αλυσίδα (μονάδες 4)
και να σημειωθεί η κατεύθυνσή της. (μονάδες 2)
Μονάδες 6
∆2. α. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου συνδέουν τις δύο
αλυσίδες στο τμήμα του DNA; (μονάδες 2) Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5)
β. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στην
αρχική αλυσίδα α του τμήματος DNA; (μονάδες 2)
Μονάδες 9
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
∆3.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του
σχήματος και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
α. ADP
β. φωσφοφρουκτοκινάση
γ. ATP
δ. 6-φωσφορική φρουκτόζη
ε. 6-φωσφορική γλυκόζη
Μονάδες 5
∆4. Ποιο ένζυμο θεωρείται κλειδί για τη ρύθμιση της
γλυκόλυσης; (μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας. (μονάδες 3)
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το είπε...: πανελλήνιες 2011

Ετικέτες (tags): 2011, αποτελέσματα εξετασεων, βιοχημεια, εξετάσεις, θεματα βιοχημειας, θεματα πανελληνιων, θεματα χημειας, πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, προγραμμα 2011, προγραμμα πανελληνιων, χημεία, Χημεια πανελλαδικες

Κατηγορία: Εφημερίδα

Λόγια σχετικά με "Θεματα Χημειας 2011"

 • Θεματα Αρχαιων 2011

  Αρχαια Ελληνικα - Πανελληνιες εξετασεις 2011 - Θεματα Αρχαιων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ∆ιδαγμένο κείμενο

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια,αρχαια ελληνικα,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα αρχαιων,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Βιολογια - Πανελληνιες 2011

  Θεματα Βιολογιας - Πανελληνιες εξετασεις 2011 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,βιολογια,Βιολογια θετικης κατευθυνσης,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Ιστορια - Θέματα

  Ιστορία - Θέματα Πανελληνιες 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,εξετάσεις,θεματα ιστοριας,θεματα πανελληνιων,ιστορία,Ιστορια θεωρητικης κατευθυνσης,Ιστορια πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Μαθηματικων 2011

  Θεματα μαθηματικών 2011 - Πανελλήνιες εξετάσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Φυσικής 2011

  θεματα φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα φυσικης,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,φυσικη πανελλαδικες

 • Θεματα Βιολογιας 2011

  Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 -- Θέματα Βιολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα βιολογιας,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Μαθηματικα - θεματα εξετασεων

  Θεματα μαθηματικων 2001 -- Πανελλήνιες εξετάσεις, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων