Θεματα Φυσικής 2011

33
vote

θεματα φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της ερώτησης και, δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την
ημιτελή πρόταση.
Α1. Η σωματιδιακή φύση του φωτός εκδηλώνεται στο
α. φαινόμενο της συμβολής.
β. φαινόμενο της περίθλασης.
γ. φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
δ. φαινόμενο της πόλωσης.
Μονάδες 5
Α2. Άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση
με ενέργεια Ε 1 . Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για
τον ιονισμό του είναι
α. 0
β. E1
− E1
γ.
− E1
δ.
2
Μονάδες 5
Α3. Για τους πυρήνες Χ, Υ, Ζ και Ω οι ενέργειες σύνδεσης
ανά νουκλεόνιο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΝΑ
ΝΟΥΚΛΕΟΝΙΟ (ΜeV/νουκλεόνιο)
Χ 8,2
Υ 7,6
Ζ 8,6
Ω 7,7

Ο πιο ασταθής πυρήνας είναι ο
α. X.
β. Y.
γ. Z.
δ. Ω.
Μονάδες 5
Α4. Ο πυρήνας του σιδήρου 56 Fe έχει

α. 56 νετρόνια και 26 πρωτόνια.
β. 26 νετρόνια και 56 πρωτόνια.
γ. 26 πρωτόνια και 30 νετρόνια.
δ. 30 πρωτόνια και 26 νετρόνια.
Μονάδες 5

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος,
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλεί φωσφορισμό.
β. Το πρότυπο του Rutherford εξηγεί τα γραμμικά
φάσματα.
γ. Το πρότυπο του Bohr μπορεί να εφαρμοσθεί και στα
υδρογονοειδή ιόντα.
δ. Κάθε γραμμή του φάσματος απορρόφησης ενός
αερίου συμπίπτει με μια γραμμή του φάσματος
εκπομπής του.
ε. Κατά την εκπομπή ακτινοβολίας γ από πυρήνα, δεν
αλλάζει το Ζ, αλλάζει όμως το Α του πυρήνα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Οι πυρήνες ενός δείγματος ποσειδωνίου (Νp)
διασπώνται αρχικά σε πυρήνες πρωτακτινίου (Ρa), οι
οποίοι στη συνέχεια διασπώνται σε πυρήνες ουρανίου
(U), όπως φαίνεται σχηματικά παρακάτω
237
⎯→ 233 Pa ⎯⎯→ 233 U
93 Np ⎯ 91 92

Από τις αντιδράσεις αυτές εκπέμπονται
α. μόνο σωμάτια α.
β. μόνο σωματίδια β.
γ. σωμάτια α και σωματίδια β.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β2. Μία ακτίνα λευκού φωτός (λ) προσπίπτει από τον αέρα
σε γυάλινο πρίσμα και αναλύεται. Στο σχήμα φαίνεται
η πορεία της ιώδους, της κίτρινης και της κόκκινης
ακτίνας.
Η ιώδης ακτίνα είναι
α) η (1). β) η (2). γ) η (3).
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
B3. Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, το ελάχιστο
μήκος κύματος των ακτίνων Χ που παράγονται είναι
λ min , όταν τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται υπό τάση V.
V
Αν η τάση της συσκευής γίνει τότε το νέο ελάχιστο
4
μήκος κύματος των ακτίνων X είναι:
λ
α) min . β) 4λ min . γ) λ min .
4
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
∆ύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (Α) και (Β), που
διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ 0Α και λ 0Β
αντίστοιχα, εισέρχονται ταυτόχρονα σε ισοπαχές οπτικό
υλικό, κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια του υλικού με το
κενό, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Κατά την είσοδο της ακτινοβολίας (Α) στο οπτικό υλικό, η
ταχύτητά της γίνεται 2·10 8 m/s. Ο δείκτης διάθλασης του
οπτικού υλικού για την ακτινοβολία (Β) είναι n B =2.
Γ1. Να βρεθεί η ταχύτητα c B της ακτινοβολίας (Β) μέσα στο
οπτικό υλικό.
Μονάδες 6
Γ2. Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης n A του οπτικού υλικού
για την ακτινοβολία (Α).
Μονάδες 6
Γ3. Ποια ακτινοβολία θα εξέλθει πρώτη από το οπτικό
υλικό;
Μονάδες 6
λ 3
Γ4. Αν είναι γνωστό ότι 0 Α = , να βρεθεί ο λόγος των
λ 0Β 2
λ
μηκών κύματος Α των ακτινοβολιών μέσα στο οπτικό
λΒ
υλικό.
Μονάδες 7
8
∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 =3·10 m/s.

ΘΕΜΑ ∆
Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται από την ηρεμία μέσω τάσης V και
αποκτά κινητική ενέργεια Κ. Στη συνέχεια, το ηλεκτρόνιο
συγκρούεται με ένα άτομο υδρογόνου το οποίο βρίσκεται
στη θεμελιώδη κατάσταση. Μετά την κρούση, το ηλεκτρόνιο
Κ
έχει κινητική ενέργεια K τελ = , ενώ το άτομο του
2
υδρογόνου διεγείρεται. Η κινητική ενέργεια του ατόμου του
υδρογόνου δεν μεταβάλλεται κατά την κρούση. Στη
διεγερμένη κατάσταση, το ηλεκτρόνιο του ατόμου του
υδρογόνου έχει κατά μέτρο τριπλάσια στροφορμή από αυτή
που έχει στη θεμελιώδη κατάσταση. Σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, το άτομο του υδρογόνου επανέρχεται στη
θεμελιώδη κατάσταση, εκπέμποντας δύο φωτόνια με μήκη
κύματος λ α και λ β αντίστοιχα, με λ α <λ β .
∆1. Σε ποια ενεργειακή στάθμη διεγείρεται το άτομο του
υδρογόνου;
Μονάδες 6
∆2. Να σχεδιαστεί το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών, στο
οποίο να φαίνονται όλες οι μεταβάσεις που
πραγματοποιούνται.
Μονάδες 6
Να βρείτε
∆3. Την τάση V με την οποία επιταχύνθηκε το ηλεκτρόνιο.
Μονάδες 6
λα
∆4. Τον λόγο .
λβ
Μονάδες 7
∆ίνεται η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη
θεμελιώδη κατάσταση Ε 1 =–13,6 eV.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
3.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.

Το είπε...: πανελλήνιες 2011

Ετικέτες (tags): 2011, αποτελέσματα εξετασεων, αποτελέσματα πανελληνίων, βάσεις πανελληνίων, εξετάσεις, θεμα φυσικης, θεματα πανελληνιων, θεματα φυσικης, πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, προγραμμα 2011, προγραμμα πανελληνιων, φυσικη πανελλαδικες

Κατηγορία: Εφημερίδα

Λόγια σχετικά με "Θεματα Φυσικής 2011"

 • Θεματα φυσικης 2011

  ΦΥΣΙΚΗ - Θεματα πανελληνιων εξετασεων -- Θεματα φυσικης 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :Πανελληνιες Εξετασεις

  tags : αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,ερωτησεις φυσικης,θεμα φυσικης,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,φυσικη

 • Θεματα Βιολογιας 2011

  Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 -- Θέματα Βιολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα βιολογιας,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θέμα εκθεσης - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

  Το είπε...: :εκθεση πανελληνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εκθεση πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα εκθεσης,θεματα εκθεσης,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Αρχαιων 2011

  Αρχαια Ελληνικα - Πανελληνιες εξετασεις 2011 - Θεματα Αρχαιων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ∆ιδαγμένο κείμενο

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια,αρχαια ελληνικα,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα αρχαιων,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Μαθηματικων 2011

  Θεματα μαθηματικών 2011 - Πανελλήνιες εξετάσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Μαθηματικα - θεματα εξετασεων

  Θεματα μαθηματικων 2001 -- Πανελλήνιες εξετάσεις, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Πρόγραμμα πανελληνίων 2011

  Ανακοινώθηκε από το υπουργείο παιδείας το πρόγραμμα πανελληνίων εξετάσεων 2011. Αναλυτικά:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Το είπε...: :εξετασεις

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βασεις 2011,βάσεις πανελληνίων,βασεις πανελληνιων 2011,εξετάσεις,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,προγραμμα πανελληνιων 2011