Βιολογια - Πανελληνιες 2011

43
vote

Θεματα Βιολογιας - Πανελληνιες εξετασεις 2011

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Κατά τη λανθάνουσα φάση σε μια κλειστή καλλιέργεια
ο πληθυσμός των μικροοργανισμών
α. παραμένει σχεδόν σταθερός.
β. αυξάνεται σταθερά.
γ. αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.
δ. μειώνεται σταθερά.
Μονάδες 5
Α2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.
β. καταλύουν την ωρίμανση του mRNA.
γ. συμμετέχουν στη μετάφραση του mRNA.
δ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA.
Μονάδες 5
Α3. Το πλασμίδιο Ti χρησιμοποιείται στη διαδικασία
α. της μικροέγχυσης.
β. δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων.
γ. δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών.
δ. παραγωγής υβριδωμάτων.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Α4. Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο
κωδικόνιο σημαίνει ότι ο γενετικός κώδικας είναι
α. συνεχής.
β. μη επικαλυπτόμενος.
γ. εκφυλισμένος.
δ. σχεδόν καθολικός.
Μονάδες 5
Α5. Tα υβριδώματα παράγονται ύστερα από
α. σύντηξη βακτηρίων με καρκινικά κύτταρα.
β. σύντηξη Β λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα.
γ. σύντηξη Β λεμφοκυττάρων με ιούς.
δ. υβριδοποίηση δύο μονόκλωνων αλυσίδων DNA.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και
δίπλα σε κάθε γράμμα, τον αριθμό της Στήλης ΙΙ, ώστε να
προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ
περισσεύουν.
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ
in vivo γονιδιακή
1. μικροέγχυση
α.
θεραπεία
περιοριστική
γενετική τροποποίηση
2.
β.
ενδονουκλεάση
ζώων
γ. ημιαυτόνομα οργανίδια 3. ριβοσώματα
ένζυμο που συνδέει
4. RNA πολυμεράση
δ.
τμήματα DNA
ε. πλασμίδιο Ti 5. DNA δεσμάση
σύνθεση
στ. κυτταροπλασματικών 6. μιτοχόνδρια
πρωτεϊνών
7. Agrobacterium tumefaciens
8. κυστική ίνωση
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Β2. Να ταξινομήσετε τις παρακάτω μορφολογικές δομές
του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού κυττάρου
αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο
βαθμό συσπείρωσης:
1. ινίδια χρωματίνης
2. μεταφασικά χρωμοσώματα
3. «χάντρες» νουκλεοσωμάτων
4. διπλή έλικα DNA
5. αδελφές χρωματίδες
Μονάδες 5
Β3. Να γράψετε συνοπτικά τα στάδια παραγωγής ινσουλίνης
από βακτήρια.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Μια πρωτεΐνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου
αποτελείται από μια πολυπεπτιδική αλυσίδα 100
αμινοξέων. Το γονίδιο από το οποίο κωδικοποιήθηκε η
πρωτεΐνη αποτελείται από πολύ περισσότερα
νουκλεοτίδια από αυτά που κωδικοποιούν τα 100
αμινοξέα. Να αναφέρετε τους λόγους αυτής της
διαφοράς.
Μονάδες 7
Γ2. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές
καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη
καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη
δεύτερη βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. Να
εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών
ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Γ3. Με ποιους τρόπους γίνεται η καλλιέργεια
μικροοργανισμών σε μεγάλη κλίμακα;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ ∆
Σ’ ένα μόριο DNA ευκαρυωτικού κυττάρου υπάρχουν δύο
γονίδια Α και Β, όπως φαίνεται στο σχήμα:
∆1. Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να ορίσετε
τους προσανατολισμούς των αλυσίδων του DNA (μονάδες
2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 6
∆2. Τα γονίδια Α και Β μεταγράφονται σε RNA. Να ορίσετε
τους προσανατολισμούς του RNA (μονάδες 2). Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 6
∆3. Ποια είναι η κωδική αλυσίδα για το γονίδιο Α και ποια
για το Β (μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας (μονάδες 5).
Μονάδες 7
∆4. Τι είναι ο υποκινητής (μονάδες 2); Να ορίσετε τη θέση
του υποκινητή για κάθε γονίδιο με ένα βέλος (μονάδες
4).
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
∆ ́ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το είπε...: πανελλήνιες 2011

Ετικέτες (tags): 2011, αποτελέσματα εξετασεων, βιολογια, Βιολογια θετικης κατευθυνσης, βιολογια πανελλαδικες, εξετάσεις, θεματα βιολογιας, θεματα πανελληνιων, πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, προγραμμα 2011, προγραμμα πανελληνιων

Κατηγορία: Εφημερίδα

Λόγια σχετικά με "Βιολογια - Πανελληνιες 2011"

 • Θεματα Βιολογιας 2011

  Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 -- Θέματα Βιολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα βιολογιας,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Αρχαιων 2011

  Αρχαια Ελληνικα - Πανελληνιες εξετασεις 2011 - Θεματα Αρχαιων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ∆ιδαγμένο κείμενο

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια,αρχαια ελληνικα,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα αρχαιων,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Χημειας 2011

  Θεματα εξετασεων 2011 - Πανελληνιες εξετασεις χημειας - βιοχημειας ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,βιοχημεια,εξετάσεις,θεματα βιοχημειας,θεματα πανελληνιων,θεματα χημειας,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,χημεία,Χημεια πανελλαδικες

 • Ιστορια - Θέματα

  Ιστορία - Θέματα Πανελληνιες 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,εξετάσεις,θεματα ιστοριας,θεματα πανελληνιων,ιστορία,Ιστορια θεωρητικης κατευθυνσης,Ιστορια πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Μαθηματικων 2011

  Θεματα μαθηματικών 2011 - Πανελλήνιες εξετάσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Φυσικής 2011

  θεματα φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα φυσικης,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,φυσικη πανελλαδικες

 • Μαθηματικα - θεματα εξετασεων

  Θεματα μαθηματικων 2001 -- Πανελλήνιες εξετάσεις, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων